12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים | 12.22.2022 - רישום לאגודה, תהליך ועדכונים שוטפים | 5.08.2922 - הודעות בדבר ביטולים ואחרים | 7.2.2922 - עדכוני קורונה שוטפים

״כמה קרדיטים מגיע לי?״

כמות הקרדיטים הינה בהתאם לחישובי אחוז המשרה שלך ובהתאם לניצולם. 

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת מקצועות הבריאות  (להלן: "האתר"),  הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש במפורטים מטה ועל כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון.

תנאי השימוש

כללי

 1. האתר מנוהל ומופעל על ידי עמותת מקצועות הבריאות (להלן: "העמותה") ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", לפי העניין).
 2. מובהר, כי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. כמו כן מובהר, כי כללי שימוש אלה חלים בקשר לאתר, בכל מכשיר קצה של המשתמש, ממנו תתבצע הגישה אליו.
 3. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי או מוסיקלי, תוכנה, קובץ קוד מחשב, יישום, סימן, סמל וצלמית.
 4. הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת, אין בו כדי לחייב את העמותה או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין והוא אינו יכול לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.
 5. העמותה לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, העמותה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר, ותכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר.
 6. העמותה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש, לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. כמו כן, העמותה לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה  או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו.
 7. חלק מהשירותים באתר מצריכים הזנה של פרטיך האישיים, כגון שם מלא ופרטי התקשרות. העמותה רשאית לעשות שימוש במידע האישי שהוזן בהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת מטה ובהתאם להוראות כל דין והזנת הפרטים מהווה הסכמה מצד המשתמש לשמירת נתונים אלה והשימוש בהם, בהתאם למדיניות הפרטיות.
 8. העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם וללא הפרעה או בלא הפסקות וללא טעויות וכי יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מי מטעמה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כלים בחומרה ו/או בתכנה ו/או במערכות התקשרות של העמותה או מי מטעמה. כמו כן, רשאית העמותה לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות את מבנה האתר ותוכנו.

קישורים

 1. האתר יכול לכלול קישורים או היפר קישורים ליישומי תכנה ו/ או אתרים של צדדים שלישיים, אשר אינם בפיקוח העמותה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנות תוכנם והאבטחה בהם. לפיכך, העמותה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא בכל הקשור, לתוכן של יישומים אלה, לאבטחת המידע בהם, לזכויות הקניין הרוחני בהם או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים והאתרים של הצדדים השלישיים האמורים.
 2. העמותה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. העמותה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט או היישומים של הצדדים השלישיים יהיו פעילים.
 3. כל שימוש באתר לרבות בתוכן המסופק על ידי העמותה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של משתמשים לאתרים ויישומי תכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בקשר לתוכן האתר, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה לאתר ו/או בשל הסתמכות של תוכן האתר או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 4. אין לפרש קישורים לאתרים של הצדדים השלישיים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה של העמותה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.
 5. הצטרפות לעמותה , לרבות באמצעים המקוונים, כוללת הזנת מידע אישי של המשתמש המבקש להצטרף לעמותה. מידע זה יישמר במאגר המידע של העמותה, כאשר העמותה רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של ההסתדרות בקשר לפרטי המידע שסופקו בטופס ההצטרפות. פרטים אלה עשויים לשמש לדיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות דיוור פרסומי.

קנין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובתכן האתר, לרבות בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקס וכל חומר אחר הכלול בו, הינן של העמותה בלבד. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו ואין להעתיק, להפיץ לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת העמותה לכך, בכתב ומראש.
 2. סימני המסחר באתר הינם קניינם של העמותה בלבד או, במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 3. המצטט כאמור מתוך אתר זה, חייב לציין את מקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל הזכויות היוצרים בו.

 

מדיניות פרטיות

כללי

 1. העמותה מכבדת את פרטיותך ולכן מפרטת להלן את המידע לגבי מדניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלות העמותה עם המידע הנאסף באתר.
 2. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינם לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת העמותה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

איסוף ושימוש במידע

 1. חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא ודרכי ההתקשרות עמו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישום לשירות באתר (להלן: "המידע האישי"). מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, אולם מסירת פרטים אלה הכרחית לצורך אותו שירות באתר. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש העמותה במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.
 2. המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש ישמר במאגר המידע של העמותה והיא תהא רשאית לעשות במידע האישי בהתאם לתנאי רישיון מאגר המידע של מאגר המידע של העמותה ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי הרישיון. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם העמותה אל פרטי ההתקשרות שניתנו על ידו.
 3. העמותה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, וזאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר. בנוסף רשאית העמותה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. ככלל המידע שישמש את העמותה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה איתי את המשתמש.
 4. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת השימוש באתר, תהא העמותה רשאית לשמור קבצים ו/או הגדרות (דוגמת cookies) על מחשב המשתמש.

צדדים שלישיים

 1. כמפורט בתנאי השימוש לעיל, האתר עשוי לכלול תוכן של צד שלישי, באמצעות קישורים או היפר קישורים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של הצדדים השלישיים כאמור, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 2. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של המשתמש לאתרים של הצדדים השלישיים באמצעות הפניה באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזר ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע אודות המשתמש

אבטחת מידע

 1. העמותה מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם האמור מובהר, כי העמותה אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של העמותה וכי ידוע למשתמש שהעמותה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לאמורית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת העמותה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.